Stanovy spolku

M&M Beny company, z.s.

Čl. I

Název a sídlo

1) Název spolku: M&M Beny company, z.s. (dále též "spolek").

2) Sídlo spolku: Neumětely.

Čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je pořádání a podpora rozvoje volnočasových aktivit pro děti a dospělé, zejména pobytů v přírodě.

Čl. III

Členství ve spolku

1) Členem spolku může být fyzická i právnická osoba. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky předsedou spolku.

2) Člen spolku má právo:

 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,
 • volit předsedu spolku,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na činnosti spolku.

3) Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku,

c) nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

d) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4) Členství ve spolku zaniká:

a) doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi spolku,

b) úmrtím člena - fyzické osoby, zánikem člena - právnické osoby bez právního nástupce,

c) zánikem spolku,

d) vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně porušuje povinnosti stanovené v odst. 3 tohoto článku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. Členství zaniká okamžikem rozhodnutí členské schůze o vyloučení.

5) Členství nelze převést ani postoupit na jinou osobu.

Čl. IV

Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • členská schůze,
 • předseda.

Čl. V

Členská schůze

1) Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů - členská schůze. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

 • schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
 • volí předsedu spolku a odvolává jej,
 • rozhoduje o vyloučení členů,
 • rozhoduje o zániku spolku.

2) Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

3) Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

4) Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

Čl. VI

Předseda

1) Předseda spolku je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, schvalovat přihlášky nových členů, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich pracovní poměr, a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Předseda spolku zastupuje spolek samostatně.

2) Předseda spolku je povinen:

 • svolávat zasedání členské schůze v souladu s čl. VI odst. 3. těchto stanov,
 • vést řádně agendu členské schůze,
 • archivovat zápisy ze zasedání členské schůze.

3) Prvním předsedou spolku je Mgr. Marta Párová, nar. 24.01.1975, bytem Neumětely, Příbramská 107, PSČ 267 24.

Čl. VII

Likvidační zůstatek

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek rozdělen mezi jeho členy.

Podepsané stanovy si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde: